Archeologický výskum

Archeologický výskum realizujeme pri výstavbe na archeologických lokalitách na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu. Jeho cieľom je záchrana nálezov a nálezových situácii v miestach s plánovanou výstavbou, pri líniových stavbách. V prípade, ak vám Pamiatkový úrad predpísal vykonanie výskumu v priestore Bratislavského regiónu, budeme radi, ak sa so žiadosťou na jeho realizáciu obrátite práve na nás. 
Malokarpatské múzeum v Pezinku vykonávalo záchranný výskum mestských hradieb v Pezinku, výskum v Pezinku Na bielenisku, výskum exteriéru kostola Sv. Kataríny v Dechticiach a mnohé ďalšie.

Výskum pre vedecké a dokumentačné účely

Malokarpatské múzeum realizuje výskumy na vedecké a dokumentačné účely. Našim dlhodobým záujmom je výskum jednej z najvýznamnejších včasnostredovekých fortifikácii na území Slovenska, nachádzajúca sa vo Svätom Jure v polohe Neštich. Výskum slovanského hradiska tu realizujeme od roku 2006. Doposiaľ sme okrem pamiatok z obdobia konca 8.až 1. pol. 10. storočia (šperky, militárie, súčasti výstroje, pracovné nástroje a pod.) natrafili i na pamiatky z doby halštatskej, rímskej, ako i z 13.-14. storočia.
Ďalší výskum sme vykonali v Pezinku v polohe Mahulanka, kde sme natrafili na pozostatky slovanskej osady z pol. 7.– 8. storočia, ktorú plánujeme opätovne skúmať v blízkej budúcnosti.

Okrem spomenutých výskumov sa venujeme realizácii nedeštruktívnych prieskumov – zberov, v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre sme vykonali geofyzikálny prieskum opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach, kde plánujeme vykonanie ďalšieho systematického výskumu.

  

Kontaktné osoby:

PhDr. Július VAVÁK, PhD.
julius.vavak@muzeumpezinok.sk, tel.: 0911 404 023
 
Mgr. Lenka CHOMA - SOROČINOVÁ
lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk