Uskutočnené verejné obstarávanie

Por.č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Spôsob vykonania VO Identifikácia úspešného
uchádzača
Hodnota zákazky bez DPH