Publikačná činnosť

Monografie 

HRUBALA, M. – RONEC, P. – BARTOŠOVÁ, J.: Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. 4. máj – 31. júl 2004 (sprievodný materiál k výstave). Pezinok 2004, 26 s. ISBN 80-967537-2-X
HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P.: V službách mesta. Z vývoja pezinskej samosprávy v 17.- 19. storočí. Pezinok 2005, 89 s. ISBN 80-969179-1-9
HRUBALA, M. – WITTGRÚBER, P.: Tehliarstvo v Pezinku. Pezinok 2006, 27 s. ISBN 80-967537-3-8 
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok 2010, 120 s. ISBN 978-80-967537-5-8    
TRILECOVÁ, E. (ed.): Fero Guldan. Pezinok 2014, 71 s. ISBN 978-80-88973-94-2 
TRILECOVÁ, E. – CHVOSTEKOVÁ, M. (edd.): Karpatský priestor. Marcela a Viliam Loviška. Bratislava 2014, 84 s. ISBN 978-80-89664-17-7
KLOKNER. T.: Korene modernej alimentácie. Alimentačný program v rímskom svete (1. až 3. storočie n. l.). Krakow : Malokarpatské múzeum v Pezinku, 2017, 208 s. ISBN 978-83-8111-019-8.
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - EURÓPSKY UNIKÁT. Pezinok 2018, 128 s., Druhé, doplnené a rozšírené vydanie, ISBN 978-80-971374-2-7.
VAVÁK, J.: Pevnosť v Malých Karpatoch: Vznik, význam a úloha výšinného centra vo Svätom Jure. Pezinok 2019, 210 s., ISBN 978-80-971374-4-1.
Gaius Plinius Secundus: O víne. Historia Naturalis. Liber XIV. Preložil, štúdiu a poznámky napísal Tomáš Klokner. Pezinok: Malokarpatské múzeum, 2020, 174 s. ISBN 878-83-8111-206-2.
 

Príspevky v zborníkoch, časopisoch a kolektívnych monografiách

Rok 2004

HRUBALA, M.: Bratislavský mier z roku 1805. In: Samek, J. (ed.): Třetí koaliční válka 1805. Třebíč  2004, s. 57-63. ISBN 80-7268-301-2
HRUBALA, M.: Pezinské tehliarstvo v novoveku do r. 1895. In: Pospechová, P. – Wittgrúber, P. (edd.):  Pálená krása. Tehly a tehliarske značky. Pezinok 2004, s. 10–12. ISBN 80-969179-0-0
HRUBALA, M. – WITTGRÚBER, P.: Tehliarstvo v Pezinku do roku 1945. Spravodaj  44, 2004, č. 2-4, s. 127-131.
VAVÁK, J.: Nové nálezy z Pezinka a Vinosadov. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003, 2004, s. 196-198. ISBN 80-88709-73-3
VAVÁK, J.: Archeologické nálezy zo Solčian. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003, 2004, s. 199-200. ISBN 80-88709-73-3    
                                                                                                          
Rok 2005

HRUBALA, M.: Prítomnosť francúzskej armády v roku 1805 v Trnave. In: Samek, J. (ed.). Bitva u Slavkova a válka roku 1805. Sborník dokumentů a studií k 200. výročí. Třebíč 2005, s. 415-430. ISBN 80-7268-361-6
HRUBALA, M.: Tehliarstvo v Pezinku do konca 19. storočia a zbierka tehál v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum  51, 2005, č. 3, s. 1–4. ISSN 0027-5263
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v oblasti Malých Karpát a ich zbierka v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum 51, 2005, č. 4, s. 1-4. ISSN 0027-5263
VAVÁK, J.: Eneolitický žiarový hrob z Pezinka - Grinavy. Zborník Slovenského národného múzea 99. Archeológia 15, 2005, s. 235-237. ISBN 80-8060-174-7
POSPECHOVÁ, P. – NAGY, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Výskum mestského opevnenia v Pezinku. Zborník Slovenského národného múzea 99. Archeológia 15, 2005, s. 209-223. ISBN 80-8060-174-7

Rok 2006

HRUBALA, M.: Podpísanie Bratislavského mieru 27. decembra 1805. Vojenská história 10, 2006, č. 1, s. 29-45. ISSN 1335-3314
VAVÁK, J.: Gombíky z včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Zborník Slovenského národného múzea 100. Archeológia 16, 2006,  s. 331-336. ISBN 80-8060-185-X
VAVÁK, J.: Nové náleziská z Pezinka. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004, 2006, s. 211-212. ISBN 80-88709-92-X
FARKAŠ, Z. – NAGY, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Záchranný výskum mestského opevnenia v Pezinku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2004, 2006, s.  73-74. ISBN 80-88709-92-X
POSPECHOVÁ, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Renesančné opevnenie Pezinka. Pamiatky a Múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo 2006, č. 1, s. 14-17. ISSN 1335-4353

Rok 2007

HRUBALA, M.: Predkovia a príbuzní pezinského rodáka Františka von Meissla (1837-1934). Genealogicko- heraldický hlas 17, 2007, č. 1, s. 36-41. ISSN 1335-0137
VAVÁK, J.: Z prieskumov v Nitrianskej strede. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2005, 2007, s. 196, 197. ISBN 978-80-88709-99-2

Rok 2008

FARKAŠ, Z. – VAVÁK, J. – Wittgrúber, P.: Dejiny Pezinka od praveku po formovanie Uhorského štátu. In: P. Pospechová (ed.): Bozen ... Pezinok 1208-2008. Pezinok 2008, s. 5-19. ISBN 978-80-970058-4-9 
CHOMA, I. – VAVÁK, J.: Záchranný výskum na nádvorí Malokarpatského múzea v Pezinku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006, 2008, s. 81-82. ISBN 978-80-89315-12-3
TURČAN, V. – VAVÁK, J.: Výskum na včasnostredovekom hradisku vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006, 2008, s. 168-169. ISBN 978-80-89315-12-3

Rok 2009

VAVÁK, J.: Kotúčovitý predmet z hradiska vo Svätom Jure. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 45, 2009,  s. 193. ISBN 978-80-89315-15-4
ŠALKOVSKÝ, P. – VAVÁK, J.: Druhá etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007, 2009, s. 184. ISBN 978-80-89315-17-8
VAVÁK, J.: Najstaršie osídlenie Svätého Jura. In: Turcsány, J. a kol.: Svätý Jur 1209-2009. Dejiny písané vínom. Svätý Jur 2009, 255 s., s. 13-25. ISBN 978-80-970198-5-3 

Rok 2010

VAVÁK, J.: Včasnostredoveké osídlenie v Pezinku. Zborník Slovenského národného múzea 104. Archeológia 20, 2010, s. 99-112. ISBN 978-80-8060-254-3
VAVÁK, J. -  JELÍNEK, P.: Výskum opevnenej osady v Budmericiach. Historická revue  21,  2010, č. 10, s. 84. ISSN 1335-6550
VAVÁK, J.: Nové poznatky k najstarším dejinám Svätého Jura. In: Vavák, J. – Lukačka, J. – Gahér, D. – Grófová, M. – Baďurík,  J. – Gahér. F.: Zo starších dejín Svätého Jura. Svätý Jur 2010, 87 s., s. 7-30. ISBN 978-80-970501-8-4

Rok 2011

HRUBALA, M.: Stredoveká Trnava – malý Rím či malé Bordeaux. Z dejín trnavského vinohradníctva a vinárstva I. Novinky z radnice 22, 2011, č. 3, s. 16-20.
HRUBALA, M.: Víno v Trnave v novších dejinách a obrovský sud. Z dejín trnavského vinohradníctva a vinárstva II. Novinky z radnice 22, 2011, č. 4, s. 18-22.
HRUBALA, M.: Vývoj lisovania viniča hroznorodého a vinohradnícke lisy so zvláštnym treteľom na malokarpatskú oblasť. In: Grófová, M. – Lukačka, J. (edd.): Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). Bratislava 2011, s.  160-185. ISBN 978-80-8127-026-0  
HRUBALA, M.: Tehliarstvo v Modre od novoveku do roku 1939. In: Nagy, P. – Čurný, M. (edd.): Laterárius. Dejiny tehliarstva na Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum 3. Bratislava 2011, s. 57-64. ISBN 978-80-8060-262-8
TRILECOVÁ, E.: Na pôjde PUOJD. Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, č. 3, s. 40 – 41. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: ALLT. Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, s. 40 – 41. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Tibor Uhrín. Informácie, architektúra, interiér, design 2011, č. 4, s. 26 – 27, ISSN 1335-2059
VAVÁK, J.: Tretia etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 271-272. ISBN 978-80-89315-38-3
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Ďalšie objavy v Budmericiach. Historická revue  22,  2011, č. 12, s. 84. ISSN 1335-6550
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J. – HLAVATÁ, J.: Systematický výskum opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach (okr. Pezinok). Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti 22, 2011, č. 1, s. 1-3.

Rok 2012

BURDOVÁ, L.: Fyloxéra a peronospóra. Historika - malokarpatský historický občasník  2012, č.1, s. 34-36. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: Zigmundíkovo tellurium. Historika - malokarpatský historický občasník 2012, č. 1, s. 46-48. ISSN 1338-998X 
TRILECOVÁ, E.:  Recyklácia – úlomky a celky. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 2, s. 42 – 45. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Porcelánový jún v Pezinku. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 3, s. 43 – 44. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Drumbľa skromná i bohatá od Petra Sobotu. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 4, s. 18 – 19. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Daniel Lichard: Príbeh čajovej šálky. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 1, s. 29 – 30. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti. Rozhovor s archeológom Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Júliusom Vavákom. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 5, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Karol Drexler: nie je nad poctivú remeselnú prácu. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 2, s. 34 – 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Porcelán nie je tabu a vendeta je prach. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 4, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Oliver Solga: so zmyslom pre humor to ide ľahšie. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 4, s. 29 – 31. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Porcelán nie je tabu a vendeta je prach. Historika 2012, č. 1, s. 48 – 49. ISSN 1336-998-X
VAVÁK, J.: Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti. Historyweb.sk, 4.1. 2012. ˂http://www.historyweb.sk/clanky/detail/hradisko-vo-svatom-jure-svedok-davnej-minulosti#.UzxBTqKZxZc˃
VAVÁK, J.: Deväť rokov archeologických výskumov Malokarpatského múzea v Pezinku. Historika - malokarpatský historický občasník 2012, č. 1,  s. 9-12. ISSN 1338-998X 
BUDAJ, M. – VAVÁK, J.: Zaujímavý nález zlatej mince zo 14. storočia. Denarius 2012, č. 2, s. 32-35. ISBN 978-80-8060-305-2
VAVÁK, J.: Neštich, Svätý Jur. In: Turčan, V. a kol.: Veľkomoravské hradiská. Bratislava 2012, 128 s., s. 104-107. ISBN 978-80-8136-013-8

Rok 2013 

BURDOVÁ, L.: Hmotní svedkovia zaniknutých čias pezinského cechovníctva. Historika -malokarpatský historický občasník 2013, č. 2, s. 45-47. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: Július Žarnovický – obhajca národných záujmov a duchovných potrieb Pezinčanov. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č.1, s. 36-39. ISSN 1338-998X
HRUBALA, M.: Situácia v meste Svätý Jur po bitke pri Slavkove a podpísaní Bratislavského mieru začiatkom roka 1806. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-998X
Hlaváčiková, F.: Derviš zo Svätého Jura. Historika – malokarpatský historický občasník 2013 č.2, s. 39-40. ISSN 1338-998X
Hlaváčiková, F.: Zaznávaný, ale nezabudnutý /Peter Jilemnický a Svätý Jur/.
Slovenské dotyky - Magazín pre Slovákov v ČR 18, 2013. č. 9, s.16.
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan: skúmanie Ťa teší, nevyvoláva nenávisť. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 1, s. 33 – 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 2, s. 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Andrej Frič. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 3, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Seflidské námestie v Bystranoch. Informácie, architektúra, interiér, dizajn 2013, č. 4., s. 41. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Fórum architektúry. 2013, č. 2, 3-4, s. 21. ISSN 1366-0264
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan robí čo vie, čo má rád, tvorí. Historika 2013, č. 1, r. 2, s. 46. ISSN 1336-998-X
VAVÁK, J.: J. Ľ. Holuby a unikátny nález treťohorného „slona“ v Pezinku. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č. 2,  s. 42-44. ISSN 1338-998X 
VAVÁK, J.: Štvrtá etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2009, 2013, s. 258-259.
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Human Remains in Settlement Pits of the Maďarovce Culture in Slovakia (Early Bronze Age). In: N. Müller – Scheeßel (ed.): ,Irreguläreʻ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe...? Akten der Internationale Tagung in Frakfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012. Bonn 2013, s. 265-278. ISBN 978-3-7749-3862-2
JELÍNEK, P. – HLAVATÁ, J. – VAVÁK, J. – BEŇUŠ, R. – JAMRICHOVÁ, E.: Natural Scientific Analyses at the Archaeological Excavations in Budmerice: Methods, Results, and Perspectives. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4, 2013, č. 1, s. 39-61. ISSN 1804-848X 

Rok 2014

BURDOVÁ, L - VAVÁK, J – ČELKOVÁ, K. – FRANKO, M. - TRILECOVÁ, E.: Príbeh vína v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 3, s. 32-34. ISSN 1335-2059
BURDOVÁ, L.: Za neveru ku pranieru. Cudzoložstvo, smilstvo a bigamia  v novovekom súdnictve malokarpatských miest. Historika - malokarpatský historický občasník 2014, č. 1, s. 27 – 30. ISSN 1338-998X
GRANČIČOVÁ S.: Zvyky a tradície vo Svätom Jure – narodenie, sobáš, úmrtie. Historika - malokarpatský historický občasník 2014, č.1, s. 41 – 44. ISSN 1338-998X
TRILECOVÁ, E.– HUBA, M. : Exody v 20. storočí. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 5, s. 40 – 41. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Cesta za snom - Rozhovor s galeristkou PhDr. Dankou Križanovou. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 4, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Igor Piačka – Snažím sa zostať sám sebou. Informácie – architektúra, interiér, design 2014, č. 2, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Jozef Barta - Bohatý je kto má Boha. Informácie, architektúra, interiér, design  2014, č. 4, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Vzdelávajú v odbore keramiky a porcelánu. Informácie – architektúra, interiér, design 2014, č. 5, s. 31. ISSN 1335-2059 
VAVÁK, J.: Mohutná pevnosť v Malých Karpatoch. Archeologiask.sk, 10.08.2014. ˂http://www.archeologiask.sk/slovania-a-velka-morava/clanok/article/mohutna-pevnost-v-malych-karpatoch.html˃
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Kovolejári doby bronzovej. Stopy pravekých rituálov v Budmericiach. Historická revue 25, 2014, č. 5, s. 44-47. ISSN 1335-6550
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Záhada bronzového šípu. Historická revue 25,  2014, č. 5, s. 48-49. ISSN 1335-6550

Rok 2015 

BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: Keliovská kúria v Častej. In: Historika – malokarpatský historický občasník 2015, č. 1, s. 12 – 15. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: J. Ľ. Holuby - dotyky s krajom Malých Karpát. Historika - malokarpatský historický občasník 2015, č. 1,  s. 22-26. ISSN 1338-998X
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Osobnosti Svätého Jura. PhDr. Juraj Pavelek. Historika - malokarpatský historický občasník 2015, č. 1, s. 45. ISSN:1338-998X
KLOKNER, T.: Filip Macedónsky – otec Alexandra Veľkého. Historická revue 26, 2015, č. 8, s. 6 – 12. ISSN 1335-6550
KLOKNER, T.: Wilhelm Kubitschek a antická numizmatika. Nové historické rozhľady 5, 2015, č. 2, s. 59 – 68. ISSN 1338-4813
KLOKNER, T.: Vzťah súkromných nadácií a štátneho fondu v rámci alimentačného programu. Konkurencia alebo spolupráca? In: Škoviera, D. - Sipekiová, N. (edd.): Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 58 – 66. ISBN 978-83-7490-851-1
KLOKNER, T. (recenzia): Valachovič, Pavol – Habaj, Michal: Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. In: Škoviera, D. - Sipekiová, N. (edd.): Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 207 – 209. ISBN 978-83-7490-851-1
KLOKNER, T. (recenzia): Valachovič, Pavol: Latinská epigrafika na Slovensku. In: Škoviera, D. – Sipekiová, N. (edd.): Sambucus 10. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 198 – 200. ISBN 978-83-7490-851-1
VAVÁK, J.: The 2010 Trial Excavations of a Fortified Settlement at Budmerice. Preliminary Report. In: D. Hulínek/D. Bonatz/M. Kováč (edd.): Archaeology on Three Continents 2006 – 2011 (5 years of the Slovak Archeological and Historical Institute SAHI). Bratislava 2015, s. 77-87. ISBN 978-80-89704-01-9
VAVÁK, J.: Mohutná pevnosť v Malých Karpatoch. Historika – malokarpatský historický občasník  2015, č. 1., s. 4-7. ISSN 1338-998X
VAVÁK, J. A KOL.: Príbeh vína – nová expozícia v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum 61, 2015, č. 1, s. 38-39. ISSN 0027-5263
VAVÁK, J.: Loďkovitá spona  z výšinného sídliska vo Svätom Jure (k otázke výskytu spôn s priečnou lištou). In: Bartík, J. (ed.):  Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia Supplementum 9. Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka. Štúdie. Bratislava 2015, 221-227. ISBN 978-80-8060-350-2
VAVÁK, J.: Včasnostredoveké hrady na juhozápade Malých Karpát. Ich  vznik, význam a úloha. In: Jenčík, P. – Struhár, V. (edd.): Hradiská – Svedkovia dávnych čias. Dolná Maríková 2015, s. 101-126. ISBN 978-80-972186-0-7
VAVÁK, J.: Koniec moravského démona? Príspevok k identifikácii výjavu na včasnostredovekom honosnom opasku z Břeclavi – Pohanska. Zborník Slovenského národného múzea 109. Archeológia 25, 2015, s. 239-255. ISBN 978-80-8060-365-6
VAVÁK, J. - JELÍNEK, P. - HLAVATÁ, J. - ILLÁŠOVÁ, Ľ.: Doklady metalurgie na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Budmericiach. In: Bátora, J.  – Tóth, P. (edd.): Keď bronz vystriedal meď. Nitra 2015, s. 157-186. ISBN 978-80-89315-93-2
HLAVATÁ, J. - JELÍNEK, P. - VAVÁK, J.: Výskum opevnenej osady v Budmericiach. Predbežné výsledky.  In: Gancarski,  J. (ed.): Pradziejowe osady obronne w Karpatach. Krosno 2015, s. 199-214. ISBN 978-83-936970-9-0
KLOKNER, T.: Vzbury a povstania v Alexandrovom vojsku. In: Habaj, M. a kol.:  Alexander Veľký. Trnava 2015, s. 137 – 157. ISBN 978-80-8105-726-7
KLOKNER, Tomáš: Institutio alimentaria a jej odraz na historických pamiatkach. In: N. O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. M. Daniš (ed). Bratislava : Stimul, 2015, s. 133 – 141. ISBN 978-80-8127-150-2.

Rok 2016

BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: O profesii pivničného majstra na Červenom Kameni v 17. storočí. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 9-11. ISSN 1338-998X.
BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: Kniha vinohradov z Červeného Kameňa. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 18-20. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Vojnové udalosti 17.-18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského regiónu. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 21-26. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Pohľad na rok 1945 očami pezinskej kroniky. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 31-34. ISSN 1338-998X.
BURDOVá, L. - CHOMA SOROČINOVÁ, L.: Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja. Múzeum 62, 2016, č. 2., s. 46-47. ISSN 0027-5263.
BURDOVÁ, L. - CHOMA SOROČINOVÁ, L. : Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja. Historyweb.sk, 9.3.2016, ˂http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/do-zbrane-bitky-a-bojiska-bratislavskeho-kraja˃. ISSN 1338-8789.
HRUBALA, M.: Obnova Rodného domu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 40-43. ISSN 1338-998X.
CHOMA SOROČINOVÁ, L. - VAVÁK, J. - HLAVATÁ, J. -  JELÍNEK, P.: Pokračovanie výskumu v Budmericiach. Historická revue 27, 2016, č.11, s. 74-75. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T. – TRILECOVÁ, E.: Rozhovor s Michalom Schmidtom. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 48-51. ISSN 1338-998X.
KLOKNER, T.: Únos Sabínok. Zabudnutý rímsky kráľ. Historická revue 27, 2016, č.4, s. 36-41. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T.: Numa Pompilius. Zakladateľ náboženského života Rimanov. Historická revue 27, 2016, č.4, s. 42-47. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T.: Postavenie pošty a jej úlohy v Rímskej ríši za principátu. In: R. Senček a kol.: Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. Banská Bystrica 2016, s. 70-77. ISBN 978-80-972197-1-0.
KLOKNER, T.: The Roman alimenta in the West provinces. In: International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Vol, 3, No. 6, 2016, s. 18-25. ISSN 2313-3759
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Básnik štetca. Ing. Jozef Lackovič (1921-2009). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 47. ISSN 1338-998X.
TRILECOVÁ, E.: Rozhovor s Michalom Kovačikom. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 52-53. ISSN 1338-998X.
VAVÁK, J. – JELÍNEK, P. – CHOMA SOROČINOVÁ, L. – HLAVATÁ, J.: Výskum opevneného sídliska v Budmericiach (2010-2016). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 4-7. ISSN 1338-998X.
KLOKNER, T.: Večné mesto a jeho postavenie v alimentačnom  programe. In: Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča (Acta historica Posoniensia XXX). Bratislava : Stimul, 2016, s. 122-128. ISBN 978-80-8127-156-4.
KLOKNER, T.: Augustus a protipožiarna ochrana Ríma. In: Bibliotheca Alexandrina III, Bratislava : Stimul, 2016, s. 91-100. ISBN 978-80-8127-171-7.
KLOKNER, T. (správa): Medzinárodná konferencia Vybrané problémy antiky. Nitra, 25. 6. 2015. In: Bibliotheca Alexandrina III. Bratislava : Stimul, 2016, s. 276-277. ISBN 978-80-8127-171-7.
KLOKNER, T. (recenzia): Vymětalová, Karla: Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávach středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938. Opava 2014, 294 s. In: Bibliotheca Alexandrina III. Bratislava : Stimul, 2016, s. 271-272. ISBN 978-80-8127-171-7.

Rok 2017

BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: O založení vinice v Častej v roku 1862. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 22-23. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Od oslobodenia k totalite. Pezinok v rokoch 1946-1949 očami kronikára Jozefa Krivošíka. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 38-41. ISSN 1338-998X.
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Múzeum v čase – 80 rokov pôsobenia Múzea vo Svätom Jure (1937-2017). Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 48-50. ISSN 1338-998X.
HRUBALA, M.: Oprava meštianskeho renesančného domu na M. R. Štefánika 4 v Pezinku v rokoch 1953-1960 (Príspevok k histórii Malokarpatského múzea v Pezinku I.). Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 42-45. ISSN 1338-998X.
KLOKNER. T.: Z milovaného hrdinu nenávidený zradca – osud aténskeho politika Temistokla. Historická revue, roč. 28, 2017, č. 8, s. 34-40. ISSN 1335-6550.
TRILECOVÁ, E.: Rok Jána Kupeckého. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 51-53. ISSN 1338-998X.
BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: Wilhelm Kubitschek a jeho prínos k budovaniu numizmatických zbierok vo Viedni. R. Senček a kol.: História a súčasnosť zbierok a zberateľstva. Banská Bystrica : Poštové múzeum, 2017, s. 108-116.
KLOKNER. T.: Preklady vybraných neskoroantických autorov v slovenčine a češtine. Súčasný stav a perspektívy. Kultúrne dejiny, roč. 8, Supplementum, 2017, s. 77-97. ISSN 1338-2209.
KLOKNER. T.: Alimentačný program v starom Ríme. Príspevky na výživu detí rímskych občanov. História, roč. 16, č. 3, 2017, s. 4-8. ISSN 1335-8316.
KLOKNER. T. (recenzia): Habaj, Michal: Kambýses II. Od tradície k histórii. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. Graeco-Latina Brunensia, roč. 22, č. 1, 2017, s. 245-247. ISSN 1803-7402.
TRILECOVÁ E. (recenzia):Zostavila Kristína Zvedelová: Jozef Vrtiak. Maliar a ilustrátor - vykladač sveta a ľudských dejín. FO ART, s. r. o. a Turčianska galéria v Martine, Bratislava 2017. 275 str. ISBN 978-80-89664-57-3.
SEDLÁČKOVÁ, Hana. 2017. Súčasní keramickí majstri prezentovaní v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. In: Tradície keramiky v bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie. ISBN 978-80-972433-7-1, Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj, s. 102-119 .
BURDOVÁ, L.: Využívanie dotačných systémov prostredníctvom projektových aktivít Malokarpatského múzea v Pezinku, MÚZEUM LXIII, 2017, č.4,. s. 23-25. ISSN: 0027 – 5263.

Rok 2018
 
KLOKNER. T.: Mesto v plameňoch. Požiare a hasičská služba v starom Ríme. Historická revue, roč. 29, č. 1, 2018, s. 20-25. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T. – OSTERTAGOVÁ, A.: Hannonis Carthaginiensium regis periplus. J. Balegová – E. Brodňanská – F. Šimon (edd.): Hortus Graeco-latinus Cassoviensis II. Košice : UPJŠ, 2018, s. 165-173.
KLOKNER, T.: Niekoľko poznámok k pravidlám rozdeľovania výživného (alimentum) v Ríme. P. Fraňo (ed.). Antica Slavica. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2018, s. 184-198.
KLOKNER, T.: Keď láska prekonávala pragmatizmus? Vzťah Antonia a Kleopatry. Historická revue, roč. 29, č. 8, 2018, s. 38-46. ISSN 1335-6550.
BURDOVÁ, L.: Viera – Víno – Vzájomnosť. 500 rokov reformácie v malokarpatskom regióne. Historika – malokarpatský historický občasník 2018, č. 1, s. 19-27. ISSN 1338-998X.
KLOKNER, T.: Príbeh rímskeho legionára z Boldogu. Historika – malokarpatský historický občasník 2018, č. 1, s. 10-12. ISSN 1338-998X.
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v Malokarpatskej oblasti - EURÓPSKY UNIKÁT. Pezinok 2018, 128 s., Druhé, doplnené a rozšírené vydanie, ISBN 978-80-971374-2-7.
VAVÁK, J.: Nové nálezy v slovanskej pevnosti vo Svätom Jure. Pamiatky a múzeá 67, 2018, č. 2, s. 2-5, 73. ISSN 1335-4353.
VAVÁK, J.: Sídlili na Hradisku Neštich aj Avari? Historyweb.sk,  23.05.2018, ˂https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/sidlili-na-hradisku-nestich-aj-avari˃ . ISSN 1338-8789.
VAVÁK, J.: Sídlili na hradisku Neštich aj Avari? Historická revue 29, 2018, č. 6, s. 76. ISSN 1335-6550.

Rok 2019
 
KLOKNER, T.: Matej Bel a vinohradníctvo (základné postrehy). In: Belovský výskum. Súčasnosť a potenciál do budúcnosti.  E. Juríková (Ed.). Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2019, s. 24. ISBN 978-80-89488-06-3.
KLOKNER, T.: Private alimentary foundations in Roman Italy (1st –3rd century A. D.). Vestnik of the Mari State University. Chapter  „History. Law”, vol. 5, no. 1, 2019, pp. 36-45. ISSN 2411-3522.
VAVÁK, J.: Pevnosť vo Svätom Jure. Výskum v rokoch 2015-2018. Historika - malokarpatský historický občasník 2019, č. 1, s. 4-9. ISSN 1338-998X.
VAVÁK, J.: Ako sme začínali a čo máme nové - exkurz do výskumu pevnosti vo Svätom Jure. Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti 30, 2019, č. 1-2, s. 13-15.
PLHÁKOVÁ DVORSKÁ, V. - MELLNEROVÁ ŠUTEKOVÁ, J. - VAVÁK, J. - JELÍNEK, P. - HLAVATÁ, J. - BÍŠKOVÁ, J.: Eneolitická priekopa z Budmeríc – poloha Sušička. Zborník Slovenského národného múzea 113. Archeológia 29, 2019, s. 31-45.  ISBN 978–80–8060–473–8.
KLOKNER, T.: Zostal po ňom pomník trvácnejší ako kov. Národný kalendár 2019. Martin 2018, s. 135-136. ISBN 978-80-8128-222-5.
KLOKNER, T.: Wilhelm Kubitschek – an Austrian scholar of classical antiquity. Vestnik of the Mari State University. Chapter  „History. Law”, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 157-165. ISSN 2411-3522.
KLOKNER, T.: Zhodnotenie vín ročníkov 1719 a 1720 z pohľadu Mateja Bela.  Historika – malokarpatský historický občasník 2019, č. 1, s. 30-32. ISBN 978-80-973415-0-3.
BURDOVÁ L.: Vynútená pravda. Mučenie ako súčasť procesného práva v mestskom súdnictve malokarpatských miest. Historika – malokarpatský historický občasník 2019, č.1.
BURDOVÁ, L.:  Požiare a ich dopad na mesto Pezinok a priľahlé mestá. In: Bada, M (Ed.): Pohromy, katastrofy a nešťastia v dejinách našich miest. Historický ústav SAV. Bratislava 2019, s. 215-256. ISBN9788089867059.

Rok 2020

KLOKNER, T.: Stravovanie v starom Ríme. Nielen lukulské hody. Historická revue, roč. 31, č. 3, 2020, s. 44-51. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T.: V službách štátu. Poštová služba v starom Ríme. Historická revue, roč. 31, č. 3, 2020, s. 64-67. ISSN 1335-6550.
MILO, P. – VAVÁK, J. – VÁGNER, M. – PRIŠŤÁKOVÁ, M. – MURÍN, I. – TENCER, T. : Svätý Jur-Neštich – new insights on the settlement and fortication of the early medieval hillfort. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 67, 2020, č. 1, s. 103-127. ISSN 0560-2793.
KLOKNER, T.: A few remarks on personality of Miloslav Okál. Miscellanea historico-philologico-iuridica. Brno, 2020, s. 99-106. ISBN 978-80-7392-340-2.
KLOKNER, T.: Alexandra Ostertagová ako človek, pedagóg, vedec. Tempus fugit. Zborník k životnému jubileu Alexandry Ostertagovej. Brno : MSD, 2020, s. 25-41. ISBN 978-80-7392-347-1.
KLOKNER, T.: Na margo vyučovania a výskumu starovekých dejín na Univerzite Komenského v rokoch 2010-2015. Tempus fugit. Zborník k životnému jubileu Alexandry Ostertagovej. Brno : MSD, 2020, s. 63-74. ISBN 978-80-7392-347-1.
KLOKNER, T.: Výberová bibliografia Alexandry Ostertagovej. Tempus fugit. Zborník k životnému jubileu Alexandry Ostertagovej. Brno : MSD, 2020, s. 21-24. ISBN 978-80-7392-347-1.
KARABOVÁ, K. - KLOKNER, T.: Svedectvo Matej Bela o Modre. Historika - malokarpatský historický občasník, 2020, č. 1, s. 20-22. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.:  Neviditeľný nepriateľ. Epidémie v mestách malokarpatského regiónu. Historika – malokarpatský historický občasník 2020, č. 1, s. 23-28. ISBN 978-80-973415-1-0.

Rok 2021

KLOKNER, T.: Sociálne dávky v antike. Rímska republika a jej zákony o obilí. Historická revue, roč. 32, č. 4, 2021, s. 28-33. ISSN 1335-6550.
VAVÁK, J.: Žili veľkomoravské elity v prepychu? HistoryWeb.sk, 21.04.2021, ˂https://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/zili-velkomoravske-elity-v-prepychu?˃. ISSN 1338-8789.
KLOKNER, T.: Veleia a jej rímske dedičstvo z pohľadu sociálno-ekonomických a finančných dejín. Pohľady na živé premeny spoločnosti. J. Bursová, U. A. Domżaƚ, Z. Domżaƚ (edd.). Łódź : Wydawnictwo uczelni nauk Społecznych, 2021, s. 38-52. ISBN 978-83-64838-34-7.
KLOKNER, T: Niekoľko poznámok k Ciceronovej taktike pri obhajobe Aula Licinia. Miscellanea historico-philologico-iuridica II. Brno : MSD, 2021, s. 21-34. ISBN 978-80-7392-365-5.
VAVÁK, J.: Slovanské hrady v Malých Karpatoch. Predveľkomoravské obdobie. Malacky a okolie 14. História, 2021, s. 7-23.ISBN 978-80-89835-08-9.
SEDLÁČKOVÁ, Hana. 2021. Kresby vzorov zo zbierky Malokarpatského múzea v Pezinku. In: Kaleidoskop Vecí. St.Pölten: Musemsmanagement Niederösterreich GmbH, s. 50-58.
BURDOVÁ, L. Pezinský dobrovoľný hasičský zbor a jeho odraz v zbierkovom fonde malokarpatského múzea. Bohu sláva, blížnemu na pomoc. Historika – malokarpatský historický občasník 2021, č. 1, s. 32-36. ISBN 978-80-973415-2-7.
HRUBALA, M. – KLOKNER, T. Digitalizácia zbierkových predmetov v Malokarpatskom múzeu v Pezinku – príklady z praxe. Tradičné remeslá včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja 2020, Bratislava, 2021, s. 20-27. ISBN 978-80-99911-07-0.
TRILECOVÁ, E. Drotárstvo – očko po očku. Od tradície k dizajnu. Tradičné remeslá včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja 2020, Bratislava, 2021, s. 40-49. ISBN 978-80-99911-07-0.
BURDOVÁ, L. Cechové pamiatky v zbierkach Malokarpatského múzea v Pezinku, doklad organizovanej remeselnej výroby v mestách malokarpatského regiónu. Tradičné remeslá včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja 2020, Bratislava, 2021, s. 6-14. ISBN 978-80-99911-07-0.

Rok 2022

KLOKNER, T. Víno v diele najväčšieho encyklopedistu rímskej antiky. Miscellanea historico-philologico-iuridica III. Brno : MSD, 2022, s. 21-34. ISBN 978-80-7392-376-1.
KLOKNER, T. Poznatky Gaia Plinia Secunda o úprave a skladovaní vína. Terra vineatica. Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore. T. Klokner (ed.). Pezinok: Malokarpatské múzeum, 2022, s. 137-147.
KLOKNER, T. Rímske občianske práva ako skúsenosť pre Európsku úniu. Problémové konotace odhalování dokumentování, dokazování a prevence kriminality či jiné protispoločenské činnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022, s. 103-110. ISBN 978-80-7556-105-3.
VAVÁK, J.: Pitie a výroba vína na území Slovenska v 6. - 10. storočí a ich odraz v prameňoch. In: Z. Lopatková (ed.): Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku II. Trnava 2022, s. 239-253. ISBN 978-80-568-0509-1.
BURDOVÁ, L.: Prerušená jar. August 1968 a jeho odozva v protiokupačnej tlači Ohlas. Historika – malokarpatský historický občasník 2022, č. 1, s. 33-37. ISBN 978-80-973415-3-4.
BURDOVÁ, L.: Reštaurovanie fragmentu herbára Jozefa Ľudovíta Holubyho. Múzeum LXVIII, 2022, č. 4., s. 47-51. ISSN 0027-5263.
BURDOVÁ, L.: Dopad fyloxéry a peronospóry na vinohradníctvo malokarpatských miest v druhej polovici 19. storočia. In: Lopatková ,Z (ed.): Studia Historica Tyrnaviensia XXII. Trnava 2022, č. 2, s. 52-69. ISBN 978-80-568-0509-1.
 

Iné

HRUBALA, M. – AMZLEROVÁ, E.: Musaion. Zbierka 55 pohľadníc, vydaných pri príležitosti 55. rokov Malokarpatského múzea v Pezinku. Bratislava 2015.
TRILECOVÁ, E.: Život Jána Kupeckého, kreslený pedagogicko - didaktický materiál určený pre deti rôznych vekových kategórií v slovenskom, nemeckom, anglickom jazyku. 
Je výstupom spoločného projektu Malokarpatského múzea v Pezinku a pedagogického zboru a študentov ZŠ Jána Kupeckého Pezinok pri príležitosti Roku Jána Kupeckého v Pezinku (2015-2016)
Tlač FO ART, s. r. o. Bratislava. Vydalo Malokarpatské múzeum v Pezinku 2016. Náklad 1000 kusov. Na pracovný list boli použité ilustrácie Zuzany Matúškovej, ktorá získala výberom odbornej poroty 1. miesto medzi 44 prácami žiakov 9. ročníka pod vedením Mgr. Márie Hrivnákovej.