Filozofia

Hodnoty múzea
Našu víziu máme ambíciu napĺňať aj prostredníctvom prijatých hodnôt, vizuálne vyjadrených aj v logu Malokarpatského múzea. Tie odzrkadľujú jednotlivé piktogramy a farby pomyselného strapčeka hrozna. Sú to hodnoty, ktorými sa snažíme riadiť pri vykonávaní našich všetkých činností.

Poctivosť (zelená farba hrozna)
Našu vinohradnícku profiláciu prirovnávame ku kvalitnému vínu, ktoré nemohlo vzniknúť bez tvrdej a poctivej práce. Chceme preto tiež všetky naše aktivity robiť poctivo a prezentovať ich prostredníctvom výstav, výskumných, publikačných, spoločenských a kultúrnych činností či zážitkových aktivít pre rôzne skupiny verejnosti. Ak bude naša práca poctivá, vtedy bude aj dlhodobo udržateľná a hodnotová.

Dôvera (oranžová farba hrozna)
Jednou z významných zložiek, na ktorých si budujeme našu kredibilitu je dôvera. Verejnosti či jednotlivcov. V múzeu sa uchádzame o dôveru nielen v rámci kolektívu, ale aj vo vzťahu k verejnosti, návštevníkom či zriaďovateľovi. Spoločnosť nám s dôverou zverila vzájomné kultúrne dedičstvo v podobe zbierkových predmetov a my sa oň staráme.

Pravda/múdrosť (fialová farba hrozna)
Hľadanie pravdy a múdrosti je pre nás jednou z najdôležitejších priorít našej pôsobnosti. Snažíme nestranne odkrývať historické súvislosti, ktoré dávame do kontextu súčasnosti. Sme presvedčení, že história je naozaj učiteľkou života.
 
Mandát múzea
Uvedenú víziu a hodnoty chceme napĺňať aj prostredníctvom spoločenského mandátu, ktorý nám poskytuje viacero prijatých noriem a zákonov. Legislatívne upravuje pôsobenie a činnosť múzea najmä Zákon NR SR č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Podľa neho sú múzea vykonávaním základných odborných činností povinné: a) získavať predmety kultúrnej hodnoty za zbierkové predmety, b) odborne spracovávať a vedecky skúmať zbierkové predmety, c) prezentovať zbierkové predmety s využitím informačnej a výpovednej hodnoty zbierkových predmetov pri poskytovaní vybraných verejných služieb a budovaní vedomostného systému múzea.
Za základné odborné činnosti múzea vyššie uvedený zákon definuje:
a) nadobúdanie zbierkových predmetov
b) odbornú evidenciu zbierkových predmetov a vyraďovanie zbierkových predmetov z odbornej evidencie
c) odbornú revíziu zbierkových predmetov múzea
d) bezpečnosť zbierkových predmetov
e) odbornú ochrana zbierkových predmetov
f) vedecko-výskumnú činnosť
g) sprístupňovanie zbierkových predmetov a zbierok a historických objektov v správe múzea

Túto činnosť detailnejšie upravuje doplňujúca aj Vyhláška č. 523/2009 Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných odborných činnostiach v múzeu. Okrem toho sa opierame aj o prijatú Stratégiu rozvoja kultúry v  Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020 či Stratégiu rozvoja kultúry Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020.