Dokumenty

1. Organizačný a rokovací poriadok Komisie na tvorbu zbierkok Malokarpatského múzea v Pezinku:
/userfiles/files/Organiza%C4%8Dn%C3%BD%20a%20rokovac%C3%AD%20poriadok%20Komisie%20na%20tvorbu%20zbierok.pdf

2. Organizačný a rokovací poriadok Výstavnej rady Malokarpatského múzea v Pezinku:
/userfiles/files/Rokovac%C3%AD%20poriadok%20Vystavnej%20rady%20Malokarpatsk%C3%A9ho%20m%C3%BAzea.pdf

3. Organizačný poriadok Malokarpatského múzea v Pezinku a jeho vysunutých pracovísk:
/userfiles/files/Organiza%C4%8Dn%C3%BD%20poriadok%202017.pdf

4. Návštevnícky poriadok Malokarpatského múzea v Pezinku:
/userfiles/files/N%C3%A1v%C5%A1tevn%C3%ADcky%20poriadok%20Malokarpatsk%C3%A9ho%20m%C3%BAzea%20v%20Pezinku.pdf