Konferencia TERRA VINEATICAMalokarpatské múzeum v Pezinku
 
Vás pozýva

Medzinárodná konferencia
 
TERRA VINEATICA
KULTÚRA VINOHRADNÍCTVA A VÍNA V STREDOEURÓPSKOM PRIESTORE
 
10. – 11. máj 2022
 
ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE:
Mgr. Lucia Burdová, Malokarpatské múzeum v Pezinku
PhDr. Eva Benková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
PhDr. Martin Hrubala, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Katarína Karabová, PhD., Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
PhDr. Tomáš Klokner, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku
 
ZAMERANIE KONFERENCIE:
Medzinárodná vedecká konferencia „TERRA VINEATICA. Kultúra vinohradníctva a vína v stredoeurópskom priestore“ sa organizuje pri príležitosti 60. výročia založenia Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré sa primárne orientuje na dokumentáciu vinohradníctva a vinárstva v prostredí Malých Karpát. Cieľom podujatia je pokus o  sumarizáciu aktuálneho stavu skúmania vinohradníckej a vinárskej kultúry v priestore strednej Európy a určenie perspektívy jej ďalšieho výskumu. Témy konferencie budú zoradené do uvedených programových blokov:

Blok A: Múzeá a archívy  – Vinohradníctvo a vinárstvo v zbierkach múzeí a archívov                    
                                               (aktuálny stav a perspektívy)
Blok B: História – Príspevky k dejinám vinohradníctva a vinárstva
Blok C: Etnológia  – Príspevky k výskumu vinohradníctva a vinárstva
(Presný časový a obsahový program konferencie bude publikovaný po 31.5.2021)

Žiadané sú príspevky v slovenskom, českom, nemeckom a anglickom jazyku v rozsahu do 15 minút dĺžky trvania. Odporúča sa použitie programu Powerpoint. 

Abstrakt v rozsahu max. 1500 znakov spolu s krátkym CV posielajte, prosím, v priloženej konferenčnej prihláške do 15.6.2021 na adresu: tomas.klokner@muzeumpezinok.sk
 
Konferencia sa uskutoční len v prezenčnej forme za dodržania platných hygienických opatrení. V prípade zlej pandemickej situácie sa podujatie presunie na iný vhodný termín. Online forma nie je plánovaná.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE: 
Termín prihlásenia príspevku na konferenciu: do 15. júna 2021
prostredníctvom vyplnenej prihlášky e-mailom na: tomas.klokner@muzeumpezinok.sk
 
Termín odovzdania príspevku do tlače: do 31. augusta 2021
e-mailom na: tomas.klokner@muzeumpezinok.sk
 
Termín konania konferencie: 10. - 11. máj 2022 (utorok - streda)

Miesto konania konferencie: Šimák Zámok Pezinok, Mladoboleslavská 5, 902 01 Pezinok

KONFERENČNÝ ZBORNÍK:
Organizačný výbor garantuje publikáciu všetkých akceptovaných a prihlásených príspevkov v recenzovanom vedeckom zborníku. Zborník bude k dispozícii v tlačenej podobe na konferencii.
 
KONFERENČNÝ POPLATOK:
Konferenčný poplatok sa nevyberá.
 
UBYTOVANIE: 
Bližšie podrobnosti o možnostiach ubytovania zašleme nahláseným účastníkom po uzatvorení programu, najneskôr však do 30. 6. 2021. Ubytovanie si každý účastník hradí sám.
 
KONTAKTNÁ ADRESA:         
PhDr. Martin Hrubala, PhD.
PhDr. Tomáš Klokner, PhD.        
 
Malokarpatské múzeum
M. R. Štefánika 4
902 01 Pezinok 
e-mail: martin.hrubala@muzeumpezinok.sk
            tomas.klokner@muzeumpezinok.sk

ÚPRAVA PRÍSPEVKOV:
Maximálny rozsah príspevku je 15 normostrán vrátane anglického a slovenského abstraktu, zoznamu bibliografických odkazov a poznámok. 
príspevok má byť vo formáte MS Word (.doc, .docx, ) 
typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5 cm 
nadpis (14, tučné, veľké písmená, centrovať na stred) 
meno a priezvisko autora, bez titulov (12, tučné) 
abstrakt a kľúčové slová v anglickom aj slovenskom jazyku (10, kurzíva) 
text príspevku (12, nadpisy 12, tučné) 
citácie a vysvetľujúce poznámky uvádzať v poznámke pod čiarou (veľkosť písma 10, riadkovanie 1) 
zoznam bibliografických odkazov (12, uvádzať v abecednom poradí)
abstrakt, kľúčové slová aj názov príspevku v slovenčine i v angličtine zaradiť na úvod príspevku 
 
Spôsoby citovania bibliografických odkazov:
V celom texte je nutné dodržiavať jednotný spôsob citovania!
 
Odkaz na antické pramene:
Pri odkazoch na antické pramene akceptujeme medzinárodne zaužívané skratky, napr. Cass. Dio XX, 7, 1; Suet. Aug. 15; CIL III, 256 a podobne.
 
Odkaz na monografiu:
CARTLEDGE, Paul: Alexandr Veliký. Praha 2007, 312 s. (ak odkazujete na celkový počet strán)
 
BURIAN, Jan – OLIVA, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří. Praha 1984, s. 22.
Pozn.: Pri mene autorov sa dáva spojovník s medzerami po oboch jeho stranách.
 
 
Odkaz na monografiu s viac ako 3 autormi:
HRADEČNÝ, Pavel et al.: Dějiny Řecka. Praha 1998, s. 19 – 20.
Pozn: Čísla strán v rozpätí strán sa uvádzajú so spojovníkom a s medzerami po oboch jeho stranách.
 
Odkaz na štúdiu v periodiku (časopise):
BURIAN, Jan: Hadrianův dopis a jeho funkce v Historii Augustě. In: Listy filologické 127/2004, č. 3 – 4, s. 205 – 213. 
 
Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci:
LANGSLOW, David: The language of poetry and the language of science: the Latin poets and 'medical Latin'. In: Aspects of the Language of Latin Poetry. J. N. Adams (ed.). Oxford 1999, s. 183 – 225.
 
 
Odkaz na už uvedený zdroj:
V ďalších opakujúcich sa poznámkach uvádzame prvé slová z názvu zdroja:
BURIAN, Hadrianův dopis ..., s. 207.
 
Odkaz na elektronický zdroj:
BABIC, Marek: Svätec v 4. storočí. In: Svätec a jeho funkcie v spoločnosti 1 [online]. R. Kožiak – J. Nemeš (eds). Bratislava 2006, [cit.2006-01-24], s. 39 – 53. Dostupné na internete: http://www.studia-christiana.net/images/pdfka/58_babic.pdf
 
Mediálne nosiče: 
GRÁC, J.: Psychológia prosociálnej výchovy v medzipredmetových vzťahoch. In: Etická výchova ako súčasť univerzitného vzdelávania : zborník príspevkov z vedecko-odborného seminára [CD-ROM]. Trnava 2004 [cit. 2008-04-18], 156 s.
 
Archívne pramene:
Najskôr treba uviesť názov archívu, názov archívneho fondu, potom signatúru resp. inventárne číslo dokumentu, prípadne citovanú stranu. Príklad: Štátny archív v Prešove (ďalej ŠA P), fond (ďalej f.) Okresný úrad v Prešove (ďalej OÚP), kartón (ďalej k.) 12, č. j. 23/1925 adm.
 
Ďalšie pokyny:
  • Nepoužívať delenie slov
  • Poznámky vkladať cez vložiť– odkaz – poznámka pod čiarou
  • Text odstavcov tvoriť pomocou tabulátora (nie medzerníkom)
  • Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s. (nie str.), ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými číslicami. 

Ostatné užitočné poznámky:
Číslovky v hlavnom texte:
  • V dátume vypísať mesiac slovom, nie číslovkou ( napr. 1. januára 2021...)
  • Tisícky od 1000 do 9000 číslicou ( napr. 7000 osôb)
  • Tisícky od 10 000 vyššie – desiatky a stovky sa vypisujú číslicou, tisícky slovom (napr. 10 tisíc...) 
Obrázky očíslovať, napísať k nim popis a zdroj (napr. obr. 1 - Vinohradnícky dom v Pezinku, Archív Malokarpatského múzea v Pezinku), rozlíšenie min 300 dpi, v príspevku vyznačiť miesta v texte, ktoré označujú, kde by sa mal obrázok v tlači nachádzať.   

Program konferencie nájdete TU.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.