Pevnosť v Malých Karpatoch – nová publikácia Malokarpatského múzea v Pezinku!

Malokarpatské múzeum v Pezinku predstavuje novú publikáciu, ktorá prezentuje dlhoročné výsledky svojho archeologického bádania v priestore veľkomoravskej pevnosti vo Svätom Jure, evidovanej ako národná kultúrna pamiatka Hradisko Neštich.

Monografia Pevnosť v Malých Karpatoch: Vznik, význam a úloha výšinného centra vo Svätom Jure, ktorej autorom je archeológ Július Vavák, kladie hlavný dôraz na najvýraznejšie osídlenie spadajúce medzi 8. až 10. storočie, kedy na výbežku Malých Karpát dochádza k formovaniu slovanského výšinného centra, ktoré dosiahlo maximálny rozkvet v časoch Veľkej Moravy v priebehu 9. storočia, kedy vzniká rozsiahla pevnosť, ktorá nebola len útočiskom, remeselno-obchodným strediskom, ale aj centrom regionálnej správy na čele s predstaviteľmi veľkomoravskej nobility. Popri hradoch v Bratislave a Devíne autor identifikuje svätojurskú pevnosť ako ďalšie dôležité veľkomoravské sídlo v blízkosti dunajskej obchodnej tepny. Po zániku Veľkej Moravy bolo miesto využívané ako príležitostné útočisko a po roku 1209 sa stala čiastočne revitalizovaná pevnosť dočasným centrom svätojurského panstva Hunt-Poznanovcov, až do vybudovania blízkeho kamenného hradu. Popri poznatkoch o stredovekom osídlení publikácia prináša informácie aj o predslovanskom využívaní výšinnej, prirodzene chránenej polohy.

V odbornej monografii, využívajúcej prístupný vedecko-populárny jazyk, sa čitateľ nedozvedá len o zaujímavých archeologických nálezoch, ale na základe sumy archeologických a historických poznatkov  autor prináša pohľad na každodenný život, činnosť obyvateľov, ktoré spolu s dokladmi opevňovania a situovania hradu v krajine identifikujú jeho úlohu a zasadzujú ho do širšieho obrazu dejinných udalostí, ktoré oživujú citácie dobových autorov.

Publikáciu je možné kúpiť v múzejnom obchodíku alebo cez e-mail natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah publikácie.