Výstava_Viera, víno, vzájomnosť
VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ
Termín trvania výstavy: 28.9.2017 – 30.11.2017
Vernisáž: 28.9.2017, 17.00 hod., Malokarpatské múzeum v Pezinku
Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, Pezinok
Realizátor: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Spolupracujúce inštitúcie a subjekty: ECAV na Slovensku, MNVSR Štátny archív v Bratislave - pobočka Modra. Vernisáž: 28.9.2017, 17.00 hod., Malokarpatské múzeum v Pezinku
 
 
V roku 2017 si pripomíname 500. výročie reformácie, ktorá zasiahla a ovplyvnila historický vývoj takmer celej Európy. Reformačné myšlienky neobišli ani územie Slovenska. Napriek tomu, že šírenie reformácie, ktoré zasiahlo Slovensko a jeho mestá už v 16. storočí, bolo spojené s následným protireformačným tlakom, povstaniami a vojnami za náboženskú slobodu, stala sa prítomnosť reformácie dôležitým a významným medzníkom, ktorý poznamenal kultúrny, spoločenský a v neposlednom rade národnostný rozvoj našich miest. Reformácia zasiahla a našla svoje uplatnenie aj v oblasti pod Malými Karpatami. Na území, kde už od 13. storočia bolo nemecké obyvateľstvo dôležitou súčasťou osídlenia, sa reformačné hnutie, veľmi rýchlo rozšírilo a našlo podporu ako medzi Nemcami, tak aj medzi Slovákmi.
Postavenie miestnych evanjelikov nebolo vždy jednoduché. V 17. storočí bola v malokarpatských mestách evanjelická cirkev dominantnou, no pod vplyvom politických a spoločenských udalostí sa jej pozícia v jednotlivých obdobiach menila.
Ako ovplyvnila reformácia mestá a obce malokarpatskej oblasti? S akými ťažkosťami museli evanjelickí veriaci bojovať? A kto sa zaslúžil o rozvoj cirkevného, kultúrneho či národného života malokarpatských miest? Aj to sú otázky, ktoré zodpovie výstava Malokarpatského múzea v Pezinku s názvom VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ. Návštevníci vďaka starým liturgickým predmetom, dobovým dokumentom a náboženským knihám odhalia príbeh reformácie, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou miestnych dejín. Príbeh viery, príbeh kalichu a vína, príbeh vzájomnosti v čase netolerancie, príbeh spolupatričnosti.