Výskum mohutnej pevnosti v Malých Karpatoch

Výskum mohutnej pevnosti v Malých Karpatoch

(Projekt Vedecký výskum na národnej kultúrnej pamiatke Hradisko Neštich)


Malokarpatské múzeum v Pezinku realizuje od júna 2017 archeologický výskum vo Svätom Jure v priestore  slovanskej pevnosti (8.-10. stor.) stredoeurópskeho významu. Skúmaný včasnostredoveký hrad, s drevozemným opevnením, zaznamenal najväčší rozmach v 9. storočí.  V tomto čase bola mohutná, 8,5 hektárová pevnosť (väčšia ako Spišský hrad) v spojení s blízkymi hradmi v Bratislave a v Devíne, spomínanými v dobových franských prameňoch. Úlohou hradu bola vojenská ochrana obyvateľstva, obchodných ciest a remeselná výroba. Na Hradisku je doložený výskyt a výroba železných predmetov (náradie, výstroj a zbrane bojovníkov, drobné predmety), keramiky, textilná výroba, výskyt šperkov, doklady chovu koní, dobytka, poľnohospodárskej činnosti, lovu. Významný je nález zrubovej budovy spájanej s prítomnosťou miestnej elity. Skutočne unikátnym, nedávno identifikovaným nálezom je strieborná minca - dirham z územia arabského Abbásovského kalifátu zo 60. rokov 9. storočia, ktorej vydavateľom bol kalif Al-Mu´tazz . Ide vôbec o prvú súvekú arabskú mincu nájdenú na území Veľkomoravskej ríše! Strieborný dirham, vyrazený v strednej Ázii, obsahujúci aj úryvky veršov z Koránu, je významným dokladom kontaktov Veľkej Moravy s orientom. Jednou z úloh tohtoročného výskumu je preskúmanie miesta nálezu vzácnej mince, sprevádzaného dokladmi tavby farebných kovov. Mimoriadny nález je podrobne vyhodnocovaný orientalistom V. Novákom a numizmatikom M. Budajom z partnerských inštitúcii (NM - Náprstkovo muzeum, Praha;  SNM - Historické múzeum, Bratislava).
Na nálezisku vo Svätom Jure je okrem slovanského obdobia zaznamenané osídlenie z doby železnej, pamiatky z doby rímskej a sťahovania národov. Vzácnym predmetom je napríklad sklený praslen - import pochádzajúci z územia Franskej ríše, z čias merovejovských kráľov (6.-7. stor.). Mimoriadne zaujímavé sú doklady stredovekého osídlenia v 13.-14. storočí, reprezentované palácovou stavbou, cisternou napájanou unikátnym keramickým vodovodom, vyrobenom podľa stredomorských vzorov. Výskum lokality uskutočnilo v rokoch 1957-1962 Slovenské národné múzeum (Ľ. Kraskovská), súčasný výskum od roku 2006 výskum realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku (J. Vavák).
Počas realizácie vedeckého výskumu sa dňa 16.9. 2017 uskutoční komentovaná prehliadka pre verejnosť, pričom archeologický výskum je možné navštíviť v priebehu leta a jesene aj individuálne. Výstupom z projektu bude ďalej i publikačná činnosť a odborná prednáška, ochrana nálezov a náleziska.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 Archív fotografii © Malokarpatské múzeum v Pezinku
 
V Pezinku 7.8. 2017                                                                                    Kontakt :  PhDr. Július  Vavák, PhD.
                                                                                                                                       Vedúci výskumu
                                                                                                                                  +421 911 404 023
                                                                                                                        julius.vavak@muzeumpeuzinok.sk
 
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
Plán pevnosti s rozlohou 8,5 ha                                 


Arabská minca z  2. pol. 9. stor., prvá na Veľkej Morave Zdvojené opevnenie akropoly
Práce v roku 2017
Práce v roku 2017
MAPKA NA HRADISKO