Archeologický výskum pravekej osady v Budmericiach


Praveká osada v Budmericiach patrí medzi najvýznamnejšie náleziska doby bronzovej v strednej Európe. Naši archeológovia v nej v minulosti objavili nálezy, ktoré dokladujú vykonávanie dávnych náboženských rituálov, iné nálezy potvrdzujú remeselné aktivity a čulé obchodné kontakty. Nové nálezy okrem skúmania domu maďarovskej kultúry  a početných súvekých nálezov dokladajú aj osídlenie náleziska v dobe laténskej, včasnom stredoveku ale aj jeho využívanie v novoveku. Dňa 22. októbra 2016 sa na nálezisku, ako súčasť projektu, uskutočnila komentovaná prehliadka. Zhodnotenie výskumu bolo prezentované v časopisoch Historická revue a Historika. Dňa 27.4. 2017 boli výsledky prezentované na podujatí Zjazd slovenských archeológov 2017 a Vedecký seminár SAS pri SAV.
              Výskum pre vedecké a dokumentačné účely na lokalite vykonáva od roku 2010 Malokarpatské múzeum v Pezinku, Slovenský archeologický a historický inštitút (SAHI), pričom v roku 2016 sa do projektu zapojilo i SNM – Archeologické múzeum.
              Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.
 
V Pezinku 2.5. 2017
 
Kontaktná osoba: PhDr. Július VAVÁK, PhD.
archeológ
 
Mgr. Lenka CHOMA SOROČINOVÁ
archeologička

/userfiles/files/J__Vavak_P__Jelinek_L__Choma_Sorocinova%2C%20Budmerice.pdf

/userfiles/files/Praveka_osada_v_Budmericiach_nova_TS.pdf