Tri otázky k novej publikácii Tomáša Kloknera

     Tomáš Klokner sa ako historik v Malokarpatskom múzeu venuje vinohradníctvu a vinárstvu. Jeho srdcovkou je však rímske právo. K tejto téme mu vyšla aj monografia a Tomáš si našiel čas, aby nám k nej zodpovedal pár otázok.•  Tomáš, čím je publikácia inovatívna?

Publikácia je inovatívna najmä v tom, že prináša svedectvo latinských nápisov, ktoré stále nepatria k bežne používaným a interpretovaným prameňom. Nápisy poskytujú všestranné informácie o bežnom živote obyvateľstva, sú oveľa hodnovernejšie ako napríklad literárne pramene a navyše sa ich počet každým rokom zvyšuje. Okrem toho je knižka jedinečná aj svojim zameraním a obsahom, pretože prináša nové poznatky o sociálnych pomeroch v Rímskej ríši, ktorým sa v minulosti nevenovalo veľa pozornosti.

• Ako nám laikom stručne zhrnieš, čomu sa v publilkácii venuješ?

Práca sa zameriava na problematiku fungovania príspevkov na výživu detí (alimenty) v starovekom Ríme. V moderných dejinách alimentácie znamenajú (obyčajne súdne nanútenú) formu zabezpečenia detí po rozvode manželstva. V starovekom Ríme však alimentácia predstavovala dobrovoľnú iniciatívu panovníkov (predovšetkým od konca 1. storočia n. l.) alebo dokonca súkromnú iniciatívu predstaviteľov municipálnej aristokracie na zabezpečenie výživy pre deti rímskych občanov. Práca prináša prehľad vývoja jednotlivých alimentačných fondov, predstavuje systém získavania financií, byrokratický aparát a jeho úlohy, analyzuje rôzne aspekty alimentácie (výška príspevkov, forma a intenzita príspevkov, vek príjemcov, počet „alimentačných“ detí a pod.). Podrobným skúmaním súkromnej a štátnej alimentácie sa snažím poukázať na ich zhody a rozdiely a snažím sa charakterizovať ich vzájomný vzťah. Ďalej sledujem odraz celého projektu na historických pamiatkach a snažím sa postihnúť motívy, ktoré viedli k založeniu jednotlivých fondov.

Prečo odporúčaš zakúpiť si publikáciu Korene modernej alimentácie?

Knihu odporúčam nielen záujemcom o staroveké dejiny a milovníkom histórie, ale aj všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové. Téma, ktorej sa táto publikácia venuje, sa na prvý pohľad zdá pomerne úzko vymedzená. Treba však podotknúť, že hoci sa vo všeobecnosti odvolávame na mnohé odkazy antických civilizácií, niekedy si ani neuvedomujeme, v akom rozsahu je toto tvrdenie rozšírené a platné. Okrem klasického dedičstva – jazyk, literatúra, kultúra, umenie – toto dedičstvo zasahuje aj do oblastí, o ktorých by sme to takmer nepredpokladali, alebo si neuvedomujeme tento odkaz. Príkladom môže byť aj táto publikácia, ktorá môže aspoň čiastočne prispieť aj k našim národným dejinám. Veď aj malá časť nášho územia tvorila integrálnu súčasť Rímskej ríše a zvyšok (tzv. Barbarikum) bol v kultúrnej, politickej i vojenskej sfére Ríma (napr. Vanniovo kráľovstvo s centrom v malokarpatskej oblasti). Vplyv rímskej civilizácie na stredoveké i novoveké dejiny na Slovensku možno považovať za výrazný – i v týchto obdobiach existovali snahy o sociálnu starostlivosť v rôznych rovinách, pričom vychádzali práve zo skúseností Rimanov.

Publikáciu KORENE MODERNEJ ALIMENTÁCIE môžete zakúpiť v Malokarpatskom múzeu počas otváracích hodín alebo prostredníctvom e-mailovej objednávky za cenu 9 €.