Odfoť sa u nás a vyhraj zážitkovú degustáciu!

Vyhlasujeme súťaž „Odfoť sa u nás a vyhraj zážitkovú degustáciu!“

Pravidlá súťaže na Facebooku:
1. Odfoť sa u nás v múzeu vo fotokútiku (mapa SR na konci dvora za kladovým lisom). Vstup do týchto priestorov je bezplatný. Na recepcii si môžeš požičať i selfie tyč.
2. Zdieľaj fotku na svojom facebookovom profile a nahlás miesto „Malokarpatské múzeum“.
3. Pošli nám fotku do facebookovej správy alebo na e-mail natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk aj s kontaktnými údajmi (meno, priezvisko a e-mailová adresa).
4. Fotku uverejníme vo facebookovom albume a ty zbieraj lajky, pretože najvyšší počet lajkov vyhráva zážitkovú degustáciu pre 4 osoby!

Pravidlá súťaže na Instagrame:
1. Odfoť sa u nás v múzeu vo fotokútiku (mapa SR na konci dvora za kladovým lisom). Vstup do týchto priestorov je bezplatný. Na recepcii si môžeš požičať i selfie tyč.
2. Zdieľaj fotku na svojom instagramovom profile s hashtagom #malokarpatskemuzeumvpezinku
3. Zbieraj lajky, pretože najvyšší počet lajkov vyhráva zážitkovú degustáciu pre 4 osoby!

Súťaž trvá od 12. 9. 2019 do 30. 11. 2019 a môžu sa jej zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov. Výhercov vyhlásime 2. 12. 2019.
Celý štatút súťaže sa nachádza nižšie.


ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Odfoť sa u nás a vyhraj zážitkovú degustáciu!”
(ďalej len „Štatút“)
 
Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.
 
1.  Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)Obchodné meno: Malokarpatské múzeum v Pezinku
Sídlo: M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
IČO: 00350095
DIČ: 2020663645
 
2. Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od 12. 9. 2019 do 30. 11. 2019. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.
 
3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môžu byť osoby staršie ako 18 rokov.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a osoby mladšie ako 18 rokov.
 
4. Podmienky účasti v súťaži
Do Súťaže bude zaradený každý Účastník, ktorý v čase trvania Súťaže je registrovaným užívateľom sociálnej siete Facebook, a súčasne je sledovateľom oficiálneho Facebook konta Malokarpatské múzeum, uverejní na svoj Facebook fotografiu z priestorov fotokútika Malokarpatského múzea (mapa SR na konci dvora za kladovým lisom), nachádzajúceho sa na adrese M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, ktorý prevádzkuje Organizátor, s nahlásením miesta Malokarpatské múzeum. Účastník súťaže taktiež pošle fotografiu a kontaktné údaje – meno a priezvisko, e-mailová adresa Organizátorovi, či už do facebookovej správy alebo na e-mail natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk. Zaslaná fotografia bude zverejnená vo facebookovom albume organizátora.
 
Pri komentovaní súťažného príspevku sa nesmú používať hanlivé, urážlivé, nevhodné, diskriminačné výrazy, slovné spojenia obrazy či objekty. Príspevky s fotografiou, ktoré budú obsahovať vyššie vymenované výrazy, slovné spojenia, obrazy či objekty, nebudú do Súťaže zaradené a budú Organizátorom vymazané. Fotografia obsahujúca uvedené obrazy, objekty alebo slovné spojenia nebude do Súťaže zaradená. Fotografie zapojené do súťaže nesmú podliehať autorským právam 3. osôb. Fotografie musia byť vyhotovené samotným Účastníkom. Za autorské práva pridaných fotografií pod súťažným príspevkom, Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť. Organizátor si vyhradzuje právo na použitie zaslaných fotografií spolu s textovým vyjadrením autora pre účely ďalšej propagácie na internetových stránkach Organizátora a na Facebookovom profile Organizátora. Výhru v Súťaži má možnosť získať každý Účastník, ktorý sa Súťaže zúčastní a splní vyššie spomenuté podmienky účasti v Súťaži.
 
5. Výhra
Výhrou v súťaži je zážitková degustácia pre 4 osoby, ktorá sa bude konať vo vopred dohodnutom termíne.
 
6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Organizátor z fotografií zapojených do Súťaže vyberie 1 (jednu) fotografiu určenú ako výhernú. Výhra prináleží tomu Účastníkovi Súťaže, ktorého uverejnená fotografia na Facebookovom profile Organizátora získa najvyšší počet označení „Páči sa mi“. V prípade rovnakého počtu označení „Páči sa mi“ je výhernou fotografiou tá, ktorá má vyšší počet komentárov k danej fotografii. Pri pochybnostiach rozhodne Organizátor. Účastník súťaže je oprávnený do Súťaže zaradiť neobmedzený počet fotografií. Víťaz bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyhlási za výhercu osobu s druhým najväčším počtom komentárov (pri rovnakom pošte hlasov s výhercom) alebo hlasov.

V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá je z účasti v Súťaži vylúčená, výhra sa tejto osobe neodovzdá. Rovnako sa tak výhra neodovzdá v prípade, že Organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie, že došlo k spáchaniu podvodného alebo nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi zo strany Účastníka či inej osoby, ktorá pomohla Účastníkovi takto získať výhru alebo výhry v Súťaži. V prípade odovzdania výhry osobe, ktorá je zo Súťaže vylúčená, je táto osoba povinná výhru vrátiť Organizátorovi. Organizátor si vyhradzuje právo podľa svojho uváženia v ktorejkoľvek fáze Súťaže vylúčiť každého Účastníka, ktorý by svojím konaním mohol ohroziť dobré meno a dobrú povesť Organizátora či akýmkoľvek spôsobom zasiahnuť do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže ktoréhokoľvek Účastníka v prípade podozrenia z porušenia Pravidiel alebo použitia neregulárnych postupov.
 
7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca  Súťaže bude o Výhre v Súťaži informovaný prostredníctvom výsledkov Súťaže zverejnených na Facebookovom profile Malokarpatské múzeum. Súčasne bude výherca informovaný na základe poskytnutých kontaktných údajov, teda na a e-mailovej adrese. Výhra bude výhercovi poskytnutá osobne v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku v piatok v mesiaci december, po dohodnutom termíne. Výherca je povinný sa pri prevzatí Výhry odfotiť v priestoroch Malokarpatského múzea počas degustácie a pridať fotografiu na svoj profil na sociálnej sieti Facebook s označením miesta Malokarpatské múzeum. Výhra je určená Výhercom a ním určených osôb starších ako 18 rokov, v priestoroch Malokarpatského múzea v deň prevzatia Výhry. Výherca a ním určené osoby oprávnené na konzumáciu Výhry sú povinné sa za účelom preukázania ich veku preukázať Organizátorovi ich dokladmi totožnosti.

8. Ochrana osobných údajov
Organizátor ako prevádzkovateľ, t.j. Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, IČO 00350095, spracúva osobné údaje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Osobné údaje sú spracúvané Organizátorom v nevyhnutnom rozsahu, a to konkrétne: meno a priezvisko, e-mailová adresa a zobrazenie prejavov osobnej povahy zachytených na fotografii vyhotovenej Účastníkom v rámci Súťaže, v zmysle týchto Pravidiel, a to za účelom komunikácie a informovania Účastníka o výhre v rámci tejto Súťaže, poskytnutia a doručenia výhry a na marketingové a propagačné účely Organizátora, najmä na zverejnenie na sociálnej sieti Facebook. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu uvedeného vyššie v predchádzajúcom ustanovení, avšak maximálne po dobu 3 rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel Súťaže definovaný v týchto Pravidlách sú Organizátorom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb. Účastník Súťaže svojou účasťou v Súťaži udeľuje Organizátorovi bezodplatný súhlas na používanie fotografie, na ktorých je Účastník zobrazený v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pre účely jeho použitia a zverejnenia Organizátorom na internetových stránkach Organizátora, Facebookových stránkach Organizátora a Instagrame Organizátora bez priestorového a vecného obmedzenia, a to po dobu 3 (troch) rokov odo dňa odoslania fotografie Účastníkom Organizátorovi. Organizátor je zároveň oprávnený fotografiu upraviť podľa potreby pre účely uvedené v tomto súhlase, a to na dobu troch (3) rokov odo dňa jeho udelenia. Účastník Súťaže poskytnutím fotografie Organizátorovi vyhlasuje a zaručuje, že disponuje súhlasom od všetkých osôb zobrazených na fotografii (resp. ich zákonných zástupcov, ak ide o osoby mladšie ako 18 rokov) na ich vyobrazenie a vyobrazenie prejavov osobnej povahy týchto osôb na fotografii, na zverejnenie fotografie, na ktorom sú tieto osoby a prejavy osobnej povahy zobrazené alebo zachytené a na poskytnutie fotografie tretej osobe, a to aj na propagačné a marketingové účely, to všetko v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä Zákona a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a že poskytnutie fotografie nezasahuje do práv a oprávnených záujmov jednak vyobrazených alebo zachytených osôb, a že dotknuté osoby udelili Účastníkovi Súťaže príslušný súhlas na použitie ich osobných údajov pre účely účasti v Súťaži. Účastník Súťaže je povinný na požiadanie Organizátora takýto súhlas Organizátorovi preukázať.

9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
Počas konania Súťaže je zo strany Organizátora zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
Organizátor nehradí Účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži alebo získaním výhry. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci svoj súhlas s Pravidlami. Výhra nebude Účastníkovi odovzdaná, pokiaľ tento nesúhlasí bez výhrad s týmito Pravidlami a nesplní podmienky z nich pre neho vyplývajúce.
Na výhru nemá Súťažiaci právny nárok.
Úplné a záväzné Pravidlá Súťaže sú dostupné na internetovej stránke Organizátora www.muzeumpezinok.sk
Pri sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, jej pravidiel či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora, s čím Súťažiaci bezvýhradne súhlasia.
 
V Pezinku, dňa 12. 9. 2019.