Výskum pre vedecké a dokumentačné účely

Naše múzeum je realizátorom výskumov na vedecké a dokumentačné účely. Našim dlhodobým záujmom je výskum jednej z najvýznamnejších včasnostredovekých fortifikácii na území Slovenska, nachádzajúca sa vo Svätom Jure v polohe Neštich. Výskum slovanského hradiska tu realizujeme od roku 2006. Doposiaľ sme okrem pamiatok z obdobia konca 8.až 1. pol. 10. storočia (šperky, militárie, súčasti výstroje, pracovné nástroje a pod.) natrafili i na pamiatky z doby halštatskej, rímskej, ako i z 13.-14. storočia.
Ďalší výskum sme vykonali v Pezinku v polohe Mahulanka, kde sme natrafili na pozostatky slovanskej osady z pol. 7.– 8. storočia, ktorú plánujeme opätovne skúmať v blízkej budúcnosti.
Okrem spomenutých výskumov sa venujeme realizácii nedeštruktívnych prieskumov – zberov, napokon v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre sme vykonali geofyzikálny prieskum opevnenej osady z doby bronzovej v Budmericiach, kde plánujeme vykonanie ďalšieho systematického výskumu.
Partneri Malokarpatského múzea


Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
tel./fax: +421 33 641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57