Publikačná činnosť

Monografie 

HRUBALA, M. – RONEC, P. – BARTOŠOVÁ, J.: Horí! Horí!. 130. rokov Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku. 4. máj – 31. júl 2004 (sprievodný materiál k výstave). Pezinok 2004, 26 s. ISBN 80-967537-2-X
HRUBALA, M. – POSPECHOVÁ, P. – WITTGRÚBER, P.: V službách mesta. Z vývoja pezinskej samosprávy v 17.- 19. storočí. Pezinok 2005, 89 s. ISBN 80-969179-1-9
HRUBALA, M. – WITTGRÚBER, P.: Tehliarstvo v Pezinku. Pezinok 2006, 27 s. ISBN 80-967537-3-8 
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v malokarpatskej oblasti. Pezinok 2010, 120 s. ISBN 978-80-967537-5-8    
TRILECOVÁ, E. (ed.): Fero Guldan. Pezinok 2014, 71 s. ISBN 978-80-88973-94-2 
TRILECOVÁ, E. – CHVOSTEKOVÁ, M. (edd.): Karpatský priestor. Marcela a Viliam Loviška. Bratislava 2014, 84 s. ISBN 978-80-89664-17-7

Príspevky v zborníkoch, časopisoch a kolektívnych monografiách

Rok 2004
HRUBALA, M.: Bratislavský mier z roku 1805. In: Samek, J. (ed.): Třetí koaliční válka 1805. Třebíč  2004, s. 57-63. ISBN 80-7268-301-2
HRUBALA, M.: Pezinské tehliarstvo v novoveku do r. 1895. In: Pospechová, P. – Wittgrúber, P. (edd.):  Pálená krása. Tehly a tehliarske značky. Pezinok 2004, s. 10–12. ISBN 80-969179-0-0
HRUBALA, M. – WITTGRÚBER, P.: Tehliarstvo v Pezinku do roku 1945. Spravodaj  44, 2004, č. 2-4, s. 127-131.
VAVÁK, J.: Nové nálezy z Pezinka a Vinosadov. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003, 2004, s. 196-198. ISBN 80-88709-73-3
VAVÁK, J.: Archeologické nálezy zo Solčian. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2003, 2004, s. 199-200. ISBN 80-88709-73-3    
                                                                                                          
Rok 2005
HRUBALA, M.: Prítomnosť francúzskej armády v roku 1805 v Trnave. In: Samek, J. (ed.). Bitva u Slavkova a válka roku 1805. Sborník dokumentů a studií k 200. výročí. Třebíč 2005, s. 415-430. ISBN 80-7268-361-6
HRUBALA, M.: Tehliarstvo v Pezinku do konca 19. storočia a zbierka tehál v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum  51, 2005, č. 3, s. 1–4. ISSN 0027-5263
HRUBALA, M.: Vinohradnícke lisy v oblasti Malých Karpát a ich zbierka v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum 51, 2005, č. 4, s. 1-4. ISSN 0027-5263
VAVÁK, J.: Eneolitický žiarový hrob z Pezinka - Grinavy. Zborník Slovenského národného múzea 99. Archeológia 15, 2005, s. 235-237. ISBN 80-8060-174-7
POSPECHOVÁ, P. – NAGY, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Výskum mestského opevnenia v Pezinku. Zborník Slovenského národného múzea 99. Archeológia 15, 2005, s. 209-223. ISBN 80-8060-174-7

Rok 2006
HRUBALA, M.: Podpísanie Bratislavského mieru 27. decembra 1805. Vojenská história 10, 2006, č. 1, s. 29-45. ISSN 1335-3314
VAVÁK, J.: Gombíky z včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Zborník Slovenského národného múzea 100. Archeológia 16, 2006,  s. 331-336. ISBN 80-8060-185-X
VAVÁK, J.: Nové náleziská z Pezinka. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2004, 2006, s. 211-212. ISBN 80-88709-92-X
FARKAŠ, Z. – NAGY, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Záchranný výskum mestského opevnenia v Pezinku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2004, 2006, s.  73-74. ISBN 80-88709-92-X
POSPECHOVÁ, P. – VAVÁK, J. – WITTGRÚBER, P.: Renesančné opevnenie Pezinka. Pamiatky a Múzeá - revue pre kultúrne dedičstvo 2006, č. 1, s. 14-17. ISSN 1335-4353

Rok 2007
HRUBALA, M.: Predkovia a príbuzní pezinského rodáka Františka von Meissla (1837-1934). Genealogicko- heraldický hlas 17, 2007, č. 1, s. 36-41. ISSN 1335-0137
VAVÁK, J.: Z prieskumov v Nitrianskej strede. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2005, 2007, s. 196, 197. ISBN 978-80-88709-99-2

Rok 2008
FARKAŠ, Z. – VAVÁK, J. – Wittgrúber, P.: Dejiny Pezinka od praveku po formovanie Uhorského štátu. In: P. Pospechová (ed.): Bozen ... Pezinok 1208-2008. Pezinok 2008, s. 5-19. ISBN 978-80-970058-4-9 
CHOMA, I. – VAVÁK, J.: Záchranný výskum na nádvorí Malokarpatského múzea v Pezinku. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006, 2008, s. 81-82. ISBN 978-80-89315-12-3
TURČAN, V. – VAVÁK, J.: Výskum na včasnostredovekom hradisku vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2006, 2008, s. 168-169. ISBN 978-80-89315-12-3

Rok 2009
VAVÁK, J.: Kotúčovitý predmet z hradiska vo Svätom Jure. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 45, 2009,  s. 193. ISBN 978-80-89315-15-4
ŠALKOVSKÝ, P. – VAVÁK, J.: Druhá etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2007, 2009, s. 184. ISBN 978-80-89315-17-8
VAVÁK, J.: Najstaršie osídlenie Svätého Jura. In: Turcsány, J. a kol.: Svätý Jur 1209-2009. Dejiny písané vínom. Svätý Jur 2009, 255 s., s. 13-25. ISBN 978-80-970198-5-3 

Rok 2010
VAVÁK, J.: Včasnostredoveké osídlenie v Pezinku. Zborník Slovenského národného múzea 104. Archeológia 20, 2010, s. 99-112. ISBN 978-80-8060-254-3
VAVÁK, J. -  JELÍNEK, P.: Výskum opevnenej osady v Budmericiach. Historická revue  21,  2010, č. 10, s. 84. ISSN 1335-6550
VAVÁK, J.: Nové poznatky k najstarším dejinám Svätého Jura. In: Vavák, J. – Lukačka, J. – Gahér, D. – Grófová, M. – Baďurík,  J. – Gahér. F.: Zo starších dejín Svätého Jura. Svätý Jur 2010, 87 s., s. 7-30. ISBN 978-80-970501-8-4

Rok 2011
HRUBALA, M.: Stredoveká Trnava – malý Rím či malé Bordeaux. Z dejín trnavského vinohradníctva a vinárstva I. Novinky z radnice 22, 2011, č. 3, s. 16-20.
HRUBALA, M.: Víno v Trnave v novších dejinách a obrovský sud. Z dejín trnavského vinohradníctva a vinárstva II. Novinky z radnice 22, 2011, č. 4, s. 18-22.
HRUBALA, M.: Vývoj lisovania viniča hroznorodého a vinohradnícke lisy so zvláštnym treteľom na malokarpatskú oblasť. In: Grófová, M. – Lukačka, J. (edd.): Vinicola Carpathensis (k 65. narodeninám univ. prof. PhDr. Jozefa Baďuríka, CSc.). Bratislava 2011, s.  160-185. ISBN 978-80-8127-026-0  
HRUBALA, M.: Tehliarstvo v Modre od novoveku do roku 1939. In: Nagy, P. – Čurný, M. (edd.): Laterárius. Dejiny tehliarstva na Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia. Supplementum 3. Bratislava 2011, s. 57-64. ISBN 978-80-8060-262-8
TRILECOVÁ, E.: Na pôjde PUOJD. Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, č. 3, s. 40 – 41. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: ALLT. Remeslo/Umenie/Dizajn 2011, s. 40 – 41. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Tibor Uhrín. Informácie, architektúra, interiér, design 2011, č. 4, s. 26 – 27, ISSN 1335-2059
VAVÁK, J.: Tretia etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2008, 2011, s. 271-272. ISBN 978-80-89315-38-3
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Ďalšie objavy v Budmericiach. Historická revue  22,  2011, č. 12, s. 84. ISSN 1335-6550
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J. – HLAVATÁ, J.: Systematický výskum opevnenej osady maďarovskej kultúry v Budmericiach (okr. Pezinok). Informátor Slovenskej archeologickej spoločnosti 22, 2011, č. 1, s. 1-3.

Rok 2012
BURDOVÁ, L.: Fyloxéra a peronospóra. Historika - malokarpatský historický občasník  2012, č.1, s. 34-36. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: Zigmundíkovo tellurium. Historika - malokarpatský historický občasník 2012, č. 1, s. 46-48. ISSN 1338-998X 
TRILECOVÁ, E.:  Recyklácia – úlomky a celky. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 2, s. 42 – 45. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Porcelánový jún v Pezinku. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 3, s. 43 – 44. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Drumbľa skromná i bohatá od Petra Sobotu. Remeslo/Umenie/Dizajn 2012, č. 4, s. 18 – 19. ISSN 1335-5457
TRILECOVÁ, E.: Daniel Lichard: Príbeh čajovej šálky. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 1, s. 29 – 30. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti. Rozhovor s archeológom Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Júliusom Vavákom. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 5, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Karol Drexler: nie je nad poctivú remeselnú prácu. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 2, s. 34 – 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Porcelán nie je tabu a vendeta je prach. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 4, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Oliver Solga: so zmyslom pre humor to ide ľahšie. Informácie, architektúra, interiér, design 2012, č. 4, s. 29 – 31. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Porcelán nie je tabu a vendeta je prach. Historika 2012, č. 1, s. 48 – 49. ISSN 1336-998-X
VAVÁK, J.: Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti. Historyweb.sk, 4.1. 2012. ˂http://www.historyweb.sk/clanky/detail/hradisko-vo-svatom-jure-svedok-davnej-minulosti#.UzxBTqKZxZc˃
VAVÁK, J.: Deväť rokov archeologických výskumov Malokarpatského múzea v Pezinku. Historika - malokarpatský historický občasník 2012, č. 1,  s. 9-12. ISSN 1338-998X 
BUDAJ, M. – VAVÁK, J.: Zaujímavý nález zlatej mince zo 14. storočia. Denarius 2012, č. 2, s. 32-35. ISBN 978-80-8060-305-2
VAVÁK, J.: Neštich, Svätý Jur. In: Turčan, V. a kol.: Veľkomoravské hradiská. Bratislava 2012, 128 s., s. 104-107. ISBN 978-80-8136-013-8

Rok 2013 
BURDOVÁ, L.: Hmotní svedkovia zaniknutých čias pezinského cechovníctva. Historika -malokarpatský historický občasník 2013, č. 2, s. 45-47. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: Július Žarnovický – obhajca národných záujmov a duchovných potrieb Pezinčanov. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č.1, s. 36-39. ISSN 1338-998X
HRUBALA, M.: Situácia v meste Svätý Jur po bitke pri Slavkove a podpísaní Bratislavského mieru začiatkom roka 1806. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-998X
Hlaváčiková, F.: Derviš zo Svätého Jura. Historika – malokarpatský historický občasník 2013 č.2, s. 39-40. ISSN 1338-998X
Hlaváčiková, F.: Zaznávaný, ale nezabudnutý /Peter Jilemnický a Svätý Jur/.
Slovenské dotyky - Magazín pre Slovákov v ČR 18, 2013. č. 9, s.16.
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan: skúmanie Ťa teší, nevyvoláva nenávisť. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 1, s. 33 – 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 2, s. 35. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Andrej Frič. Informácie, architektúra, interiér, design 2013, č. 3, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059 
TRILECOVÁ, E.: Seflidské námestie v Bystranoch. Informácie, architektúra, interiér, dizajn 2013, č. 4., s. 41. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Fórum architektúry. 2013, č. 2, 3-4, s. 21. ISSN 1366-0264
TRILECOVÁ, E.: Fero Guldan robí čo vie, čo má rád, tvorí. Historika 2013, č. 1, r. 2, s. 46. ISSN 1336-998-X
VAVÁK, J.: J. Ľ. Holuby a unikátny nález treťohorného „slona“ v Pezinku. Historika - malokarpatský historický občasník 2013, č. 2,  s. 42-44. ISSN 1338-998X 
VAVÁK, J.: Štvrtá etapa výskumu včasnostredovekého hradiska vo Svätom Jure. Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku  2009, 2013, s. 258-259.
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Human Remains in Settlement Pits of the Maďarovce Culture in Slovakia (Early Bronze Age). In: N. Müller – Scheeßel (ed.): ,Irreguläreʻ Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe...? Akten der Internationale Tagung in Frakfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012. Bonn 2013, s. 265-278. ISBN 978-3-7749-3862-2
JELÍNEK, P. – HLAVATÁ, J. – VAVÁK, J. – BEŇUŠ, R. – JAMRICHOVÁ, E.: Natural Scientific Analyses at the Archaeological Excavations in Budmerice: Methods, Results, and Perspectives. Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 4, 2013, č. 1, s. 39-61. ISSN 1804-848X 

Rok 2014
BURDOVÁ, L - VAVÁK, J – ČELKOVÁ, K. – FRANKO, M. - TRILECOVÁ, E.: Príbeh vína v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 3, s. 32-34. ISSN 1335-2059
BURDOVÁ, L.: Za neveru ku pranieru. Cudzoložstvo, smilstvo a bigamia  v novovekom súdnictve malokarpatských miest. Historika - malokarpatský historický občasník 2014, č. 1, s. 27 – 30. ISSN 1338-998X
GRANČIČOVÁ S.: Zvyky a tradície vo Svätom Jure – narodenie, sobáš, úmrtie. Historika - malokarpatský historický občasník 2014, č.1, s. 41 – 44. ISSN 1338-998X
TRILECOVÁ, E.– HUBA, M. : Exody v 20. storočí. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 5, s. 40 – 41. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Cesta za snom - Rozhovor s galeristkou PhDr. Dankou Križanovou. Informácie, architektúra, interiér, design 2014, č. 4, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Igor Piačka – Snažím sa zostať sám sebou. Informácie – architektúra, interiér, design 2014, č. 2, s. 42 – 43. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Jozef Barta - Bohatý je kto má Boha. Informácie, architektúra, interiér, design  2014, č. 4, s. 36 – 37. ISSN 1335-2059
TRILECOVÁ, E.: Vzdelávajú v odbore keramiky a porcelánu. Informácie – architektúra, interiér, design 2014, č. 5, s. 31. ISSN 1335-2059 
VAVÁK, J.: Mohutná pevnosť v Malých Karpatoch. Archeologiask.sk, 10.08.2014. ˂http://www.archeologiask.sk/slovania-a-velka-morava/clanok/article/mohutna-pevnost-v-malych-karpatoch.html˃
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Kovolejári doby bronzovej. Stopy pravekých rituálov v Budmericiach. Historická revue 25, 2014, č. 5, s. 44-47. ISSN 1335-6550
JELÍNEK, P. – VAVÁK, J.: Záhada bronzového šípu. Historická revue 25,  2014, č. 5, s. 48-49. ISSN 1335-6550

Rok 2015 
BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: Keliovská kúria v Častej. In: Historika – malokarpatský historický občasník 2015, č. 1, s. 12 – 15. ISSN 1338-998X
BURDOVÁ, L.: J. Ľ. Holuby - dotyky s krajom Malých Karpát. Historika - malokarpatský historický občasník 2015, č. 1,  s. 22-26. ISSN 1338-998X
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Osobnosti Svätého Jura. PhDr. Juraj Pavelek. Historika - malokarpatský historický občasník 2015, č. 1, s. 45. ISSN:1338-998X
KLOKNER, T.: Filip Macedónsky – otec Alexandra Veľkého. Historická revue 26, 2015, č. 8, s. 6 – 12. ISSN 1335-6550
KLOKNER, T.: Wilhelm Kubitschek a antická numizmatika. Nové historické rozhľady 5, 2015, č. 2, s. 59 – 68. ISSN 1338-4813
KLOKNER, T.: Vzťah súkromných nadácií a štátneho fondu v rámci alimentačného programu. Konkurencia alebo spolupráca? In: Škoviera, D. - Sipekiová, N. (edd.): Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 58 – 66. ISBN 978-83-7490-851-1
KLOKNER, T. (recenzia): Valachovič, Pavol – Habaj, Michal: Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. In: Škoviera, D. - Sipekiová, N. (edd.): Sambucus X. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 207 – 209. ISBN 978-83-7490-851-1
KLOKNER, T. (recenzia): Valachovič, Pavol: Latinská epigrafika na Slovensku. In: Škoviera, D. – Sipekiová, N. (edd.): Sambucus 10. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky.  Trnava - Kraków 2015, s. 198 – 200. ISBN 978-83-7490-851-1
VAVÁK, J.: The 2010 Trial Excavations of a Fortified Settlement at Budmerice. Preliminary Report. In: D. Hulínek/D. Bonatz/M. Kováč (edd.): Archaeology on Three Continents 2006 – 2011 (5 years of the Slovak Archeological and Historical Institute SAHI). Bratislava 2015, s. 77-87. ISBN 978-80-89704-01-9
VAVÁK, J.: Mohutná pevnosť v Malých Karpatoch. Historika – malokarpatský historický občasník  2015, č. 1., s. 4-7. ISSN 1338-998X
VAVÁK, J. A KOL.: Príbeh vína – nová expozícia v Malokarpatskom múzeu v Pezinku. Múzeum 61, 2015, č. 1, s. 38-39. ISSN 0027-5263
VAVÁK, J.: Loďkovitá spona  z výšinného sídliska vo Svätom Jure (k otázke výskytu spôn s priečnou lištou). In: Bartík, J. (ed.):  Zborník Slovenského národného múzea. Archeológia Supplementum 9. Zborník na pamiatku Jozefa Paulíka. Štúdie. Bratislava 2015, 221-227. ISBN 978-80-8060-350-2
VAVÁK, J.: Včasnostredoveké hrady na juhozápade Malých Karpát. Ich  vznik, význam a úloha. In: Jenčík, P. – Struhár, V. (edd.): Hradiská – Svedkovia dávnych čias. Dolná Maríková 2015, s. 101-126. ISBN 978-80-972186-0-7
VAVÁK, J.: Koniec moravského démona? Príspevok k identifikácii výjavu na včasnostredovekom honosnom opasku z Břeclavi – Pohanska. Zborník Slovenského národného múzea 109. Archeológia 25, 2015, s. 239-255. ISBN 978-80-8060-365-6
VAVÁK, J. - JELÍNEK, P. - HLAVATÁ, J. - ILLÁŠOVÁ, Ľ.: Doklady metalurgie na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Budmericiach. In: Bátora, J.  – Tóth, P. (edd.): Keď bronz vystriedal meď. Nitra 2015, s. 157-186. ISBN 978-80-89315-93-2
HLAVATÁ, J. - JELÍNEK, P. - VAVÁK, J.: Výskum opevnenej osady v Budmericiach. Predbežné výsledky.  In: Gancarski,  J. (ed.): Pradziejowe osady obronne w Karpatach. Krosno 2015, s. 199-214. ISBN 978-83-936970-9-0
KLOKNER, T.: Vzbury a povstania v Alexandrovom vojsku. In: Habaj, M. a kol.:  Alexander Veľký. Trnava 2015, s. 137 – 157. ISBN 978-80-8105-726-7
KLOKNER, Tomáš: Institutio alimentaria a jej odraz na historických pamiatkach. In: N. O. Losskij a podiel ruskej inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. M. Daniš (ed). Bratislava : Stimul, 2015, s. 133 – 141. ISBN 978-80-8127-150-2.

Rok 2016
BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: O profesii pivničného majstra na Červenom Kameni v 17. storočí. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 9-11. ISSN 1338-998X.
BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: Kniha vinohradov z Červeného Kameňa. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 18-20. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Vojnové udalosti 17.-18. storočia a ich dopad na mestá malokarpatského regiónu. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 21-26. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Pohľad na rok 1945 očami pezinskej kroniky. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 31-34. ISSN 1338-998X.
BURDOVá, L. - CHOMA SOROČINOVÁ, L.: Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja. Múzeum 62, 2016, č. 2., s. 46-47. ISSN 0027-5263.
BURDOVÁ, L. - CHOMA SOROČINOVÁ, L. : Do zbrane! Bitky a bojiská Bratislavského kraja. Historyweb.sk, 9.3.2016, ˂http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/do-zbrane-bitky-a-bojiska-bratislavskeho-kraja˃. ISSN 1338-8789.
HRUBALA, M.: Obnova Rodného domu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 40-43. ISSN 1338-998X.
CHOMA SOROČINOVÁ, L. - VAVÁK, J. - HLAVATÁ, J. -  JELÍNEK, P.: Pokračovanie výskumu v Budmericiach. Historická revue 27, 2016, č.11, s. 74-75. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T. – TRILECOVÁ, E.: Rozhovor s Michalom Schmidtom. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 48-51. ISSN 1338-998X.
KLOKNER, T.: Únos Sabínok. Zabudnutý rímsky kráľ. Historická revue 27, 2016, č.4, s. 36-41. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T.: Numa Pompilius. Zakladateľ náboženského života Rimanov. Historická revue 27, 2016, č.4, s. 42-47. ISSN 1335-6550.
KLOKNER, T.: Postavenie pošty a jej úlohy v Rímskej ríši za principátu. In: R. Senček a kol.: Komunikácia v dejinách ľudskej spoločnosti. Banská Bystrica 2016, s. 70-77. ISBN 978-80-972197-1-0.
KLOKNER, T.: The Roman alimenta in the West provinces. In: International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, Vol, 3, No. 6, 2016, s. 18-25. ISSN 2313-3759
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Básnik štetca. Ing. Jozef Lackovič (1921-2009). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 1, s. 47. ISSN 1338-998X.
TRILECOVÁ, E.: Rozhovor s Michalom Kovačikom. Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 52-53. ISSN 1338-998X.
VAVÁK, J. – JELÍNEK, P. – CHOMA SOROČINOVÁ, L. – HLAVATÁ, J.: Výskum opevneného sídliska v Budmericiach (2010-2016). Historika – malokarpatský historický občasník 2016, č. 2, s. 4-7. ISSN 1338-998X.
KLOKNER, T.: Večné mesto a jeho postavenie v alimentačnom  programe. In: Historické štúdie k životnému jubileu Pavla Valachoviča (Acta historica Posoniensia XXX). Bratislava : Stimul, 2016, s. 122-128. ISBN 978-80-8127-156-4.
KLOKNER, T.: Augustus a protipožiarna ochrana Ríma. In: Bibliotheca Alexandrina III, Bratislava : Stimul, 2016, s. 91-100. ISBN 978-80-8127-171-7.
KLOKNER, T. (správa): Medzinárodná konferencia Vybrané problémy antiky. Nitra, 25. 6. 2015. In: Bibliotheca Alexandrina III. Bratislava : Stimul, 2016, s. 276-277. ISBN 978-80-8127-171-7.
KLOKNER, T. (recenzia): Vymětalová, Karla: Bibliografie článků klasických filologů ve výročních zprávach středních škol v Čechách, na Moravě a ve Slezsku za léta 1850-1938. Opava 2014, 294 s. In: Bibliotheca Alexandrina III. Bratislava : Stimul, 2016, s. 271-272. ISBN 978-80-8127-171-7.
 

Iné

HRUBALA, M. – AMZLEROVÁ, E.: Musaion. Zbierka 55 pohľadníc, vydaných pri príležitosti 55. rokov Malokarpatského múzea v Pezinku. Bratislava 2015.Rok 2017

BENKOVÁ, E. – KLOKNER, T.: O založení vinice v Častej v roku 1862. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 22-23. ISSN 1338-998X.
BURDOVÁ, L.: Od oslobodenia k totalite. Pezinok v rokoch 1946-1949 očami kronikára Jozefa Krivošíka. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 38-41. ISSN 1338-998X.
HLAVÁČIKOVÁ, F.: Múzeum v čase – 80 rokov pôsobenia Múzea vo Svätom Jure (1937-2017). Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 48-50. ISSN 1338-998X.
HRUBALA, M.: Oprava meštianskeho renesančného domu na M. R. Štefánika 4 v Pezinku v rokoch 1953-1960 (Príspevok k histórii Malokarpatského múzea v Pezinku I.). Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 42-45. ISSN 1338-998X.
KLOKNER. T.: Z milovaného hrdinu nenávidený zradca – osud aténskeho politika Temistokla. Historická revue, roč. 28, 2017, č. 8, s. 34-40. ISSN 1335-6550.
TRILECOVÁ, E.: Rok Jána Kupeckého. Historika – malokarpatský historický občasník 2017, č. 1, s. 51-53. ISSN 1338-998X.